Future Direction

โครงการในอนาคต

ด้านผลิตภัณฑ์

     บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดที่อยู่ในช่วงกำลังเติบโต  จึงต้องการที่จะขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  สามารถพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่มีอยู่ให้มีความสามารถทำงานได้ ครอบคลุมมากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เดิมรวมทั้งการลงทุนในการ ขยายธุรกิจโดยมีแผนการดังนี้

     1. การขยายธุรกิจในรูปแบบของ SI (System Integration)
ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาและการแก้ปัญหาให้กับงานไอทีแบบครบวงจร โดยบริษัทจะเป็นผู้รับเหมางานทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานที่มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญสูง โดยบริษัทจะเน้นในด้านการบริการในเชิงเทคโนโลยีเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการทำระบบเชื่อมกับโซลูชั่นต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ รวมอยู่ในระบบเดียว และทำให้การรับส่งและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น

     2. การพัฒนาหรือการจัดหาโปรแกรมกลุ่มโปรแกรมประยุกต์
เพื่อให้ครอบคลุม กับความต้องการของตลาดทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารและจัดการองค์กร ทั้งนี้ บริษัทเน้นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ใช้ในวงกว้าง เพื่อที่บริษัทจะสามารถนำโปรแกรมที่บริษัทพัฒนาไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้า อื่นๆ ที่มีความต้องการใกล้เคียงกัน

     3. การขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นให้บริการกับภาครัฐ
และองค์กรขนาดใหญ่

     4. การพัฒนาโปรแกรมจัดการ การส่งข้อมูล Mobile Contents 
เพื่อการรองรับตลาดการเติบโตของธุรกิจ Mobile Contents โดยเริ่มต้นการร่วมมือกับ บริษัท สปริง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ที่ทำธุรกิจทางด้านงานข่าว ซึ่งจะให้บริการทางด้าน ส่งข่าวสารในรูปแบบ Mobile Contents ผ่านระบบ SMS ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ และมีแผนที่จะขยายตลาด เพื่อให้บริการ กับลูกค้า ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนต่อไป รวมทั้งการขยายมิติการให้บริการ Mobile Contents ในรูปแบบ MMS, GPRS, 3G เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้

     5. การขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด Digital Contents
เพื่อให้บริการด้านการพัฒนา แอนนิเมชั่น 3 มิติ หรือ การสร้างสรรค์ภาพกราฟฟิกส์โดยใช้ Graphic Technology ต่างๆ เช่น 3D Animation and CG เพื่อสนับสนุนการทำตลาดของเทคโนโลยีจอภาพ 3 มิติ ประเภทที่สามารถชมได้โดยไม่ต้องสวมแว่น 3D โดยทางบริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งได้มีการจำหน่ายตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 และเพื่อรองรับตลาดการเอาท์ซอร์สของงาน ดิจิทัล คอนเทนท์ ให้กับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     6. การให้บริการเชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์ไปยังนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ 
นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ (Innovation Technology Integration) เช่น การให้พัฒนาเชื่อมโยงระบบในรูปแบบ Mobile Application, Online Social Network Application, QR Code, Augmented Reality และ Hologram Technology เพื่อรองรับการเติบโตตลาด Innovation Technology