คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
Mr. Kosol   Phosuwan
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
Mr. Wiroj Wachiradechkul
รองประธานกรรมการ

นายประพัฒน์ ยอขันธ์
Mr. Prapat  Yorkhant
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

นายภราดร  พุ่มโพธิ์ทอง
Mr.Paradon   Poompothong
กรรมการ

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
Mr. Pipat Chanasongkram 
กรรมการ

นายพินิจ วุฒิพันธุ์
Mr. Pinit  Wuthipand
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
Air Mashal Chartchai Rodboonpha
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 

นายปฏิมา จีระแพทย์
Mr.Patima   Jeerapaet
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ