คณะกรรมการและผู้บริหาร

Board of Directors 

 

2566.04.28-621

นาย บากบั่น บุญเลิศ
Mr. Baakbun Boonlert
ประธานกรรมการบริษัท

2566.04.28-442

นายกุศล สังขนันท์
Mr. Kusol Sangkananta
รองประธานกรรมการ

2566.04.28-729

นายกฤษฎา พฤติภัทร
Mr. Kritsada  Pruitipat
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2566.04.28-424

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
Mr. Kosol   Phosuwan
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

2566.04.28-161

พล.อ.ท.ชาติชาย รอดบุญพา
Air Marshal Chartchai Rodboonpha
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

 
2566.04.28-168

นายพินิจ วุฒิพันธุ์
Mr. Pinit  Wuthipand
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

2566.04.28-320

นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย
Miss Pavalin Limthongchai
กรรมการ

2566.04.28-152

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
Mr. Pipat Chanasongkram 
กรรมการ