คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
Mr. Kosol   Phosuwan
ประธานกรรมการ

นาย กุศล สังขนันท์
Mr. Kosol Sangkananta
รองประธานกรรมการ

นาย บากบั่น บุญเลิศ
Mr. Bakbun Boonler
รองประธานกรรมการ

นาย กฤษฎา พฤติภัทร
Mr. Kritsada  Pruitipat
กรรมการ
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
Mr. Pipat Chanasongkram 
กรรมการ

นายปฏิมา จีระแพทย์
Mr. Patima   Jeerapaet
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพินิจ วุฒิพันธุ์
Mr. Pinit  Wuthipand
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
Air Mashal Chartchai Rodboonpha
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ