คณะกรรมการและผู้บริหาร

นาย บากบั่น บุญเลิศ
Mr. Baakbun Boonlert
ประธานกรรมการบริษัท

นาย กุศล สังขนันท์
Mr. Kusol Sangkananta
รองประธานกรรมการ

นาย กฤษฎา พฤติภัทร
Mr. Kritsada  Pruitipat
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
Mr. Pipat Chanasongkram 
กรรมการ

นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย
Miss Pavalin Limthongchai
กรรมการ

นางสาววราภรณ์ สุพฤกษาสกุล
Miss Varaporn Suprvcksaskul
กรรมการ

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
Mr. Kosol   Phosuwan
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพินิจ วุฒิพันธุ์
Mr. Pinit  Wuthipand
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
Air Marshal Chartchai Rodboonpha
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 

นายจิรายุ เชื้อแย้ม
Mr. Chirayu Chueyam
กรรมการ