Message From the Chairman

สารจากประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท

 เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

        ในปีที่แล้ว ผมได้เรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นไปว่า ปี 2566 จะเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจของ NEWS ให้เป็นรูปธรรม ผ่านธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (“Fintech”) ที่ NEWS ได้ก้าวเข้าไปลงทุนในกิจการของบริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (“Liberator”) ที่จะเป็นเรือธงหลักของกลุ่มธุรกิจ โดยLiberator จะนำพาธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นแพลตฟอร์มไปสู่นักลงทุนที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ตลาดทุน แม้ Liberator จะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ต้นทุนที่สูง และต้องใช้เวลาในการสร้างการรับรู้ และการยอมรับของตลาดทุน แต่คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าแพลตฟอร์มธุรกิจหลักทรัพย์ของ Liberator จะเป็นธุรกิจมีโอกาสเติบโต และมีความมั่นคงในระยะยาว

          ตลอดปีที่ผ่านมา NEWS ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจของกลุ่มบริษัท (Business Model) ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ และรูปแบบความต้องการและการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) มากขึ้น ทำให้ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของ NEWS มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และ FINTECH โดย NEWS ถือหุ้นใน Liberator สัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยประกอบธุรกิจให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบครบวงจรและตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท ก และเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 21 ไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 และได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น Liberator โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น Social Investment Platform

          สำหรับผลประกอบการของ NEWS นั้น ผมขอเรียนแจ้งว่า NEWS ยังคงประสบปัญหาผลการดำเนินงานที่ขาดทุนต่อเนื่อง จากการดำเนินงานในอดีตที่บริษัทได้ทำการประมูลโทรทัศน์ดิจิทัล ในปี 2556 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาอย่างรุนแรง และแม้จะมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจแต่ยังกดทับอยู่จนถึงปัจจุบัน

         นอกจากนี้ NEWS ยังมีผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจ จึงส่งผลให้มีต้นทุนขาย และต้นทุนการจัดจำหน่ายสูงกว่ารายรับ ทำให้คณะกรรมการต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจให้กระชับ รัดกุมมากขึ้น โดยในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานแคปพิตอล จำกัด (“TCAP”) ที่ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด โดย NEWS ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายเงินลงทุนใน TCAP กับบริษัทแห่งหนึ่งในมูลค่าราคาซื้อขาย 10,000,000 บาท โดย NEWS ได้รับเงินมัดจำค่าหุ้นเป็นจำนวน 5,000,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

         นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด (“PFA”) ตามสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 NEWS ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายเงินลงทุนใน PFA กับบริษัทแห่งหนึ่งในมูลค่าราคาซื้อขายจำนวนเงิน 241,000,000.00 บาท และมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

บากบั่น บุญเลิศ

ประธานกรรมการ