Message From the Chairman

สาส์นจากประธานกรรมการ

สาส์นจากประธานกรรมการ


            ปี 2562 ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กล่าวคือ ในช่วงปลายปี 2561 สำนักงาน กสทช. ได้มีมติให้เรียกคืนคลื่นความถี่ 700MHz และกำหนดมาตรการทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 (“คำสั่งหัวหน้า คสช.”) และได้มีประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย อันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (“ประกาศ กสทช.”) ที่มีแนวทางให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ ได้ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ คำสั่งหัวหน้า คสช. มีผลใช้บังคับ หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (“SPTV”) ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยที่การแจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ ดังกล่าวถือเป็นการยกเลิกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของ SPTV ด้วย และบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ไปเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
       การดำเนินการดังกล่าว ทำให้ SPTV ได้รับเงินสดคืนจากการคืนใบอนุญาตดังกล่าว ถึง 685.10 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายคืนภาระหนี้สินที่มีอยู่ของกลุ่มบริษัทฯ และยังมีเงินสดคงเหลือ สำหรับการทำธุรกิจใหม่ ในอนาคตอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ธุรกิจสื่อ และชีวะอนามัย ที่ยังดำเนินการอยู่ ก็ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี และมีโอกาสในการขยายฐานในการดำเนินธุรกิจต่อไปอีกมาก ด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลง
          ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่นๆ) รวมทั้งสิ้น 386.971 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 182.66 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 32 โดยรายได้ที่ลดลง มาจากการยุติการดำเนินงานของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยมีสัดส่วนของรายได้จากส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับสื่อร้อยละ 51 รายได้จากหนังสือพิมพ์ร้อยละ 23 รายได้จากสื่อใหม่ (New Media) ร้อยละ 13 และรายได้จากธุรกิจคอมพิวเตอร์และธุรกิจการจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัย ร้อยละ 13
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 706.055 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 38 อันเป็นผลมาจากคืนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และการลดลงของเงินลงทุนระยะยาวเมื่อคำนวณตามราคาตลาด
          ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีหนี้สินรวม 138.095 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 86 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของหนี้สินไม่หมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นๆ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 567.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 243 ซึ่งเป็นผลมาจากผลกำไรจากการดำเนินงานและการคืนใบอนุญาตฯ
          ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรขั้นต้น จำนวน 94.629 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 24 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 42 และร้อยละ 0.82 ตามลำดับ ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.39 นอกจากนี้บริษัทฯยังมีผลกำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก จำนวน 685.10 ล้านบาท ส่งผลทำให้มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 493.05 ล้านบาท จากผลขาดทุน 273.66 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า
          แม้ว่าบริษัทฯได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลไปแล้ว แต่ในส่วนธุรกิจอื่นก็ยังคงมีการดำเนินงานอยู่ ซึ่งได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน และมีการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าการพัฒนาการต่างๆจะส่งผลบวกต่อผลประกอบการในปีปัจจุบัน
          ท้ายสุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในหน้าที่ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น ตามหลัก Fiduciary Duty โดยจะมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คู่ค้าและลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ เป็นอย่างดี

นายโกศล  โพธิ์สุวรรณ
ประธานกรรมการ