Vision And Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความหลากหลายด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 


 

พันธกิจ

1.  มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ

2.  ไม่หยุดพัฒนา แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ

3.  เชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเครือข่ายธุรกิจให้ครบวงจร

4.  เสริมสร้างศักยภาพ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

5.  เข้าถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม