Vision And Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความหลากหลาย ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


 

พันธกิจ

  1.  มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ
  2. ไม่หยุดพัฒนา แสวงหาโอกาสใหม่ๆ
  3.  เชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเครือข่ายธุรกิจให้ครบวงจร
  4. เสริมสร้างศักยภาพ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  5. เข้าถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม