Good Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
     คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจะได้กำหนดเป็นนโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สิทธิและความเท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความเพียงพอ โปร่งใส ให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ มีการกำกับควบคุมดูแลกิจการที่เป็นระบบ สามารถ ตรวจสอบได้ และมีการควบคุมบริหารความเสี่ยงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน และยังคำนึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการ ดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

สิทธิของผู้ถือหุ้น
      บริษัทฯ ตระหนักให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องทั้งผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ โดยที่บริษัทมีการอำนวยความสะดวก  แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการกำหนดให้มีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาได้โดยสะดวก โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และระบุเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม  บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงแทน  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง  เพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผู้แทนในฐานะประธานที่ประชุมจะ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนออย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
     บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผุ้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
    บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลและข่าวสารให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณภาพของรายงานทางการเงิน
     คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระที่สำคัญโปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
     บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทที่ www.newsnetwork.co.th ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.newsnetwork.co.th หรือที่ E-Mail Address : ir@newsnetwork.co.th 
หรือที่โทร. 02-273-8351