Activities & Update

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุม บริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค

งานทำบุญบริษัท

ประจำปี 2566

โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น28

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุม บริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุม บริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

ณ ห้องประชุม บริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

ณ ห้องประชุม บริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

ณ ศุนย์ประชุมวายุภักดิ์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค