บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในการการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

  • ประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ช่องทางไปรษณีย์

     (จ่าหน้าซองถึงผู้รับเรื่อง) บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. ช่องทางเว็บไซต์บริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มการติดต่อด้านล่าง

โปรดระบุกรรมการรับแจ้งเบาะแส