บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในส่วนของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง และให้คำปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ทั้งการวางระบบเครือข่าย และการจัดหาอุปกรณ์

944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2273-8351
http://www.newsnetwork.co.th
0-2273-8359

รายละเอียดหลักทรัพย์

mai
บริการ
08 ต.ค. 2547
49.00000% (ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2566)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ในประเทศTH0795C10Z00
ต่างด้าวTH0795C10Z18
NVDRTH0795010R13
31 ธ.ค.
(วันที่เริ่มต้น -)
นางสาว วราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ (บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด)นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล (บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด)นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ (บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด)
นางสาว สุวิชา แก้วฟ้าเจริญ (วันที่เริ่มต้น 01 ก.ค. 2563)

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

ราคาพาร์

1.00 บาท

หุ้นสามัญ
169,040,316,236.00 บาท
105,650,197,648.00 บาท
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ
105,650,197,648 หุ้น