บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NEWS”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านการเงิน และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง

944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2273-8351
http://www.newsnetwork.co.th
0-2273-8359

รายละเอียดหลักทรัพย์

mai
บริการ
08 ต.ค. 2547
49.00000% (ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2566)
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไร สะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

ในประเทศTH0795C10Z00
ต่างด้าวTH0795C10Z18
NVDRTH0795010R13
31 ธ.ค.
(วันที่เริ่มต้น -)

นางสาว สุพิชชา ชุมภูสืบ (วันที่เริ่มต้น 01 ก.พ. 2567)

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

ราคาพาร์

1.00 บาท

หุ้นสามัญ
169,040,316,236.00 บาท
105,650,197,648.00 บาท
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ
105,650,197,648 หุ้น