"เชื่อมโยงเครือข่าย ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ระดับสากล"

แจ้งขยายระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลา
เป็นวันที่ 18 กันยายน 2563 ถึง 22 ตุลาคม 2563

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563

( 8 พฤษภาคม 2563 )

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2563

( 24 กรกฎาคม 2563 )